Khi chúng ta làm thiện pháp, chúng ta phải làm với chánh kiến …

12

Khi chúng ta làm thiện pháp, chúng ta phải làm với chánh kiến. Bố thí đến mọi người hay cúng dường đến Tam Bảo hay tình nguyện phục vụ tại trung tâm thiền hoặc tổ chức xã hội như thế này là đang làm thiện pháp. Giữ gìn ít nhất 5 giới cũng là đang làm thiện pháp. Thực hành thiền Vipassana hay chánh niệm và xả ly cũng là đang làm thiện pháp tốt nhất trong số các thiện pháp.

Giờ đây quý vị đang làm thiện pháp với Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo trong khóa thiền 10 ngày. Bất cứ những gì chúng ta cúng dường đến Tam Bảo thì đều sẽ trở thành thiện pháp và phước báu của chính chúng ta. Chúng ta càng bố thí cho đi đến mọi người hay cúng dường đến Tam Bảo thì chúng ta càng có thể tạo nhiều phước báu và thiện pháp.

Chính những phước báu hay thiện pháp của chúng ta mới có thể giúp chúng ta đáp ứng được những gì mình cần. Chúng ta càng làm thiện pháp thì nhu cầu của chúng ta sẽ càng được đáp ứng. Giờ đây chúng ta đang làm thiện pháp cùng nhau với Tam Bảo và những người đạo hữu hay thiền sinh. Là người cư sĩ tại gia, chúng ta chưa được hoàn thiện, nhưng Tam Bảo là hoàn thiện. Vì vậy chúng ta nên nương tựa vào Tam Bảo khi làm tất cả mọi loại thiện pháp. Nhờ chú tâm hơn đến Tam Bảo mà chúng ta có thể xả ly khỏi bản thân hay đời sống thế tục.

Đối với tôi, tôi đã đang làm thiện pháp thế này liên tục trong 24 năm nay. Làm thiện pháp như vậy có thể khiến thay đổi mọi thứ, mọi người, ở mọi nơi và trong mọi tình huống. Nhờ làm những thiện pháp thế này mà gày càng nhiều người đang hành thiền. Cũng có ngày càng nhiều trung tâm thiền Thabarwa. Chúng ta càng có chánh niệm chúng ta càng có khả năng xả ly khỏi những hành động sai lầm, những hiểu biết sai lầm. Ngày càng nhiều thời lượng và tình huống đang sử dụng để làm thiện pháp. Nếu quý vị có thể làm thiện pháp như vậy trong nhiều năm liên tục, thì cũng sẽ có ngày càng nhiều thay đổi tích cực hơn tại Việt Nam.

Đây là chánh nghiệp với chánh kiến – hành động đúng đắn cùng hiểu biết đúng đắn. Chúng ta càng làm thiện pháp như thế này thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi những hành động sai lầm (tà nghiệp) hay hiểu biết sai lầm (tà kiến).

– Thiền sư Ottamathara –

Giảng trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here