Nếu chúng ta chống đối lại ai hoặc cái gì, chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ bị chống đối tương tự bởi người khác

Nếu chúng ta chống đối lại ai hoặc cái gì, chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ bị chống đối tương tự bởi người khác.

Có thể là không cùng một người hoặc cùng một sự việc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nhận lãnh lại những gì mà chúng ta đã gieo. Đây là điều chắc chắn.

Tôi cũng đã kinh nghiệm về việc ai đó chống lại những lời dạy của mình cũng như là chống đối các trung tâm thiền Thabarwa. Nhưng tôi tuyệt đối không có phản ứng lại trước những hành động của họ.

Tôi chắc chắn rằng, đây là quả mà tôi đã gieo từ hành động của mình trong quá khứ. Cho nên tôi và những người học trò của mình đã phải gánh chịu những kinh nghiệm này.

Nếu chúng tôi phản ứng ngược trở lại, chắc chắn trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ trong tình huống tương tự.

Hành thiền thực sự chính là việc thay đổi thói quen của Tâm bằng sự giúp đỡ Phật – Pháp – Tăng – Tam Bảo.

Hoạt động của tâm trí là điều quan trọng nhất trong tất cả.

Chúng sanh hữu tình hoặc vô tình, tất cả mọi người và tất cả mọi vật đều là đối tượng cần giữ chánh niệm.

Mục đích của việc giữ chánh niệm là để hiểu về sự thật của nhân và quả, của bản chất vô thường luôn mới và cũng là để xả ly khỏi đối tượng chánh niệm.

Dính mắc và xả ly – cả 2 đều chỉ nên được để sử dụng mà thôi. Không được có dính mắc hoặc chấp chặt ở trong tâm.

Với sự hiểu biết đúng đắn này, tôi đã cố gắng làm Phước thiện nhiều và nhiều hơn nữa. Tôi không đáp trả lại sự tiêu cực được gây ra bởi những hành động hoặc lời nói sai lầm, không có thiện chí của người khác. Thay vào đó, tôi chỉ tập trung làm Thiện pháp.

Do không có sự phản ứng từ phía tôi – đối với những phát ngôn không thiện chí hoặc những lời nói, ý nghĩ sai lầm, hiểu lầm của người khác đến tôi và các Trung tâm Thiền của chúng tôi – cho nên, ngày càng có ít đi những quan niệm sai lầm, hoặc là những góc nhìn chưa thiện chí.

Trong tương lai, đây chính là cách thức để có thể có thêm nhiều những thiện chí, những sự hiểu đúng đắn, chánh kiến về tôi và Trung tâm Thiền của chúng tôi.

Chúng ta cần phải chinh phục mọi thiện Pháp, từ việc không cho, không bố thí bằng hành động bố thí, cúng dường. Chúng ta cần phải chinh phục việc không giữ giới bằng việc cố gắng trì giới.

Chúng ta cũng phải cần phải chinh phục việc không thực hành thiền chuyển sang thực hành thiền chánh niệm và xả ly. Chúng ta cần phải chinh phục vô minh và dính mắc bằng chánh niệm và xả ly.

Đây chính là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm mà không có bất kỳ một tác dụng phụ nguy hại nào hết.

– Thiền sư Ottamathara –

Giảng trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here